Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn al onze verkopen onderworpen aan de navolgende algemene verkoopsvoorwaarden. Deze vervangen vanaf 01.11.2021 alle voorgaande verkoopsvoorwaarden.

 • Wetgeving. De elektronische versie van deze algemene verkoopsvoorwaarden geldt als schriftelijke mededeling in de zin van art. 23.2 van EG Verordening 44/2001. De koper erkent er kennis van te hebben of de mogelijkheid te hebben gehad er kennis van te nemen en ze te aanvaarden door het plaatsen van een order of door het aangaan van onderhandelingen. De klant bevestigt de Europese verordening nr. 1007/2011 betreffende omschrijving van de afkortingen gebruikt voor stofsamenstelling in een kledingstuk, alsook alle andere wetgeving die het gebruik van de goederen aanbelangt, gelezen en aanvaard te hebben.
 • Offerte – orderbevestiging. Geschreven of verbale offertes van de verkoper zijn maar bindend na het versturen van een orderbevestiging door de verkoper. Orders die via een agent, makelaar of vertegenwoordiger geplaatst worden en overeenkomsten dienaangaande zijn maar bindend na orderbevestiging door de verkoper. Alleen de algemene verkoopsvoorwaarden van de verkoper zijn van kracht. De orderbevestiging is mogelijks onder opschortende voorwaarde van dekking door een kredietverzekeraar.
 • Risico’s. De risico’s verband houdend met de verkochte goederen gaan over op de koper van zodra de goederen de magazijnlocatie van de verkoper verlaten. Het is de verantwoordelijkheid van de koper zich te keren tegen vervoerders of verzekeraars, zonder dat zulks hem het recht verleent betaling aan de verkoper te weigeren, te verminderen of uit te stellen.
 • Levering – conformiteit. De plaats van uitvoering van de verbintenissen van de verkoper is voor de toepassing van de rechtsregels bij betwisting conventioneel altijd de magazijnlocatie van verkoper, ongeacht de werkelijke plaats van levering. De goederen reizen tenzij anders gepreciseerd op kosten en risico van de koper. Het tijdstip van levering is conventioneel het tijdstip waarop de goederen de magazijnlocatie van de verkoper of zijn lasthebber verlaten. Tenzij anders is overeengekomen in een specifiek en uitdrukkelijk geschrift, waarmee de beide partijen anders dan door stilzwijgen hun instemming hebben bevestigd, gelden leveringstermijnen ten aanzien van de verkoper steeds als inspanningsverbintenissen, nooit als resultaatsverbintenissen. Het louter feit dat de leveringstermijnen niet werden nagekomen geeft derhalve geen aanleiding of rechtsgrond tot schadeloosstelling, ongeacht de aard of de omvang van zulke beweerde schade door leveringsvertraging. Geen enkele leveringsvertraging laat de koper toe zijn eigen betalingsverbintenissen uit te stellen of op te schorten. Elke vorm van compensatie vanwege leveringsvertraging is conventioneel uitgesloten. Iedere leveringsvertraging die door de koper veroorzaakt wordt, laat de verkoper toe, hetzij alle overeengekomen leveringstermijnen met dezelfde tijdspanne op te schuiven, hetzij de contracten te annuleren, hetzij de goederen te factureren en ze ter beschikking van de koper te houden op zijn kosten, risico en gevaar en er de betaling van te eisen. Tenzij anders overeengekomen is de uiterste termijn voor de verplichte afname van de bestelde maar niet afgenomen goederen vastgesteld op 3 maanden. Hierna heeft de verkoper het recht maar niet de verplichting hetzij de verplichte uitvoering van het contract te eisen, hetzij het contract ontbonden te verklaren mits een forfaitaire schadevergoeding overeenkomstig artikel 11 , hetzij de leveringsdatum uit te stellen mits een forfaitaire vergoeding van 2% per maand van het niet afgenomen deel van het contract.
 • Onderzoeksplicht koper. De koper is verplicht om de goederen te keuren op conformiteit en gebreken binnen de 10 kalenderdagen die volgen op het tijdstip waarop de goederen de magazijnlocatie van de verkoper of van zijn lasthebber verlaten. De nadelen inherent verbonden aan de weefselopbouw, de samenstelling of het overeen gekomen type van veredeling/confectie kunnen tot geen klacht voor niet-conformiteit of gebreken aanleiding geven. Op weefsels of kleding van witte of heldere kleur kan contaminatie ontstaan door sporen van gekleurde vezels, die technisch niet te voorkomen is en die tot geen klacht voor niet conformiteit of gebreken aanleiding kan geven. De verkoper kan de absolute overeenstemming tussen geleverde en bestelde hoeveelheden niet garanderen bij specifieke producten (evt afkeur, …) Afwijkingen tot 10 % worden door de koper aanvaard. Ook wanneer de koper de goederen voor een bijzonder doel aankoopt, en ongeacht of dat doel aan de verkoper bekend is gemaakt, is het de uitsluitende verantwoordelijkheid van de koper om de geschiktheid van de goederen voor dat doel vooraf te testen; de vrijwaringsplicht van de verkoper zal in elk geval beperkt blijven tot de normale en gewone aanwending van haar producten.
 • Klachten. Geen enkele klacht zal worden aanvaard met betrekking tot de verkochte goederen die na het verlaten van de magazijnlocatie enige bewerking hebben ondergaan. Geen enkele klacht zal worden aanvaard na het verstrijken van 10 kalenderdagen volgend op het tijdstip waarop de levering zoals hiervoor gedefinieerd is gebeurd. Na het verstrijken van die termijn zal de verkoper bevrijd zijn van alle aansprakelijkheid, ook voor verborgen gebreken. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade als gevolg van het verkeerd gebruik van het product door de klant, hetgeen bij het ontstaan van schade zal worden vermoed en door de klant met tegenbewijs zal moeten worden weerlegd. In geval van een tijdige en gegronde klacht zal de te vergoeden schade beperkt zijn tot de rechtstreekse waardevermindering van de verkochte goederen. Die schadevergoeding zal in geen geval groter kunnen zijn dan de nettoprijs die de verkoper voor die goederen gefactureerd heeft. Indien grondstoffen door de klant worden opgelegd zal de maximale schadeloosstelling berekend worden op het netto gefactureerde bedrag exclusief de grondstoffen. De verkoper zal steeds gerechtigd zijn naar eigen goeddunken de niet-conforme of gebrekkige goederen te vervangen of te herbehandelen, in plaats van schadevergoeding te betalen. Geschillen over de conformiteit of gebrekkigheid van de verkochte goederen doen geen afbreuk aan de eisbaarheid van de facturen van de verkoper die daarop betrekking hebben.
 • Betalingsvoorwaarden. De facturen van de verkoper zijn betaalbaar uiterlijk op vervaldatum op de zetel van de verkoper en zijn geen haalschuld; ook wanneer wissels of andere handelseffecten worden opgemaakt. Bij niet- betaling op vervaldag is de koper van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest schuldig gelijk aan 10% per jaar, benevens een billijke schadevergoeding voor invorderingskosten gelijk aan 10% en met een minimum van 250 € en benevens terugbetaling van de eigenlijke gerechtskosten bij gerechtelijke invordering. In voorkomend geval en op keuze van de verkoper kan de Belgische wet van 2 augustus 2002 betreffende de strijd tegen betalingsvertragingen in commerciële transacties toegepast worden. De verkoper behoudt zich het recht voor, in de loop van de uitvoering van de overeenkomst redelijke betalingsgaranties te eisen. Indien de koper betalingsvertraging heeft of als hij de gevraagde garanties uitstelt, zijn kredietverzekering vermindert of wegvalt, heeft de verkoper het recht zonder verwittiging de leveringen op te schorten en alle overeengekomen leveringstermijnen met dezelfde tijdspanne op te schuiven, hetzij de contracten te annuleren, de goederen te factureren en ze ter beschikking van de koper te houden op zijn kosten, risico en gevaar en er de betaling ervan te eisen.
 • Eigendomsvoorbehoud. Verkochte goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de prijs en eventuele kosten. In voorkomend geval geldt het uitgesteld eigendomsvoorbehoud, of strekt het eigendomsvoorbehoud zich uit tot de prijs waarvoor de koper de goederen heeft doorverkocht, of tot de schuldvordering die daaruit voor de koper resulteert. Het verpanden of in waarborg geven van onbetaalde goederen mag alleen na uitdrukkelijke toestemming van de verkoper gebeuren. Het is de verplichting van de koper om daartoe alle door de wet opgelegde maatregelen te nemen en meer bepaald maatregelen die ertoe strekken derden te informeren van deze verpanding. Ondanks de clausule van eigendomsvoorbehoud zijn de kosten van verlies of beschadiging van de goederen ten laste van de koper. De koper moet elk beslag op zulke goederen binnen de kortste termijn aan de verkoper melden. Het eigendomsvoorbehoud zal eveneens gelden wanneer de klant van de verkoper de afgenomen goederen, al dan niet verwerkt, heeft overgedragen aan een derde partij die daarvoor de klant van de verkoper nog niet betaald heeft. Betaalde voorschotten kunnen behouden blijven om mogelijke verliezen bij wederverkoop te dekken.
 • Overmacht. Worden conventioneel tussen partijen aangemerkt als overmacht: oorlog, staking, lock out, opstand, ernstige problemen inzake bevoorrading met grondstoffen of met vervoer, brand of machinebreuk bij de verkoper of een van zijn onderaannemers of leveranciers, pandemie enz… Deze ontslaan de verkoper van iedere verantwoordelijkheid wat betreft de niet-uitvoering van zijn verbintenissen en schorten de leveringstermijnen op. Leveringsvertraging als gevolg van één van deze omstandigheden of gebeurtenissen verleent de verkoper een verlenging van de overeengekomen leveringstermijn gelijk aan de duur van de overmacht, en zonder dat de koper daaraan enig recht op schadevergoeding kan ontlenen.
 • Wisselkoersschommelingen. Voor contracten en orders in vreemde munt behoudt de verkoper zich het recht voor de verkoopprijs evenredig aan te passen, indien tussen de ontvangst van een order of factuur en de betaling ervan, de officiële aankoopkoersen van deze vreemde munt vastgelegd door de ECB met meer dan 3% vermindert.
 • Verbreking – beëindiging. De wilsovereenstemming tot aankoop van de goederen van de klant komt tot stand door de plaatsing van een bestelling (al dan niet na het ontvangen van een offerte). De plaatsing van een bestelling is bijgevolg bindend. Bestellingen kunnen per getekende offerte, e-mail of eender welk andere schriftelijke communicatie plaatsvinden. De koopovereenkomst komt tot stand na aanvaarding van de bestelling door de verkoper. Wanneer de koper uitdrukkelijk of impliciet te kennen geeft gekochte goederen niet of niet volledig te willen afnemen, of wanneer door toedoen van de koper geen verdere uitwerking van de overeenkomst kan plaatsvinden, is hij ertoe gehouden aan de verkoper op eerste verzoek een schadeloosstelling te betalen gelijk aan 30% van de overeenkomstige factuurwaarde, tenzij de verkoper de koper laat weten dat de overeenkomst volledig uitgevoerd moet worden, in welk geval de koper daartoe gehouden is.
 • Verkoop op staal. Bij verkoop op staal wordt de conformiteit van de koopwaar uitsluitend bepaald op basis van de hoedanigheden van het staal en zonder rekening te houden met andere referenties zoals eerdere verkopen, technische fiches e.d. Er komt slechts een verkoop op staal tot stand wanneer partijen dat expliciet overeenkomen en afspraken maken over de bewaring van het staal dat als bewijsreferentie zal gelden.
 • Vertrouwelijkheid, intellectuele eigendom. De verkoper blijft steeds eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten van alle goederen ontwikkeld voor de klant (met inbegrip van, maar niet beperkt tot patronen, tekeningen, schetsen, beelden en hun realisatie in de kleding, alsook constructies in het kledingstuk) De levering van de goederen impliceert geen overdracht van de intellectuele eigendomsrechten. Alle design door de verkoper geleverd zijn exclusief bestemd voor goederen geproduceerd door verkoper en mogen bijgevolg niet openbaar gemaakt worden, gereproduceerd of aan derden worden meegedeeld zonder voorafgaande expliciete toestemming van verkoper. Intellectuele eigendomsrechten geldig op alle materialen die de koper beschikbaar stelt als onderdeel van commerciële relaties, blijven bij de klant (of eventuele derde partij). De koper garandeert dat alle geleverde materialen geen inbreuk maken op het recht van derden. De koper vrijwaart de verkoper volledig van alle mogelijke vorderingen en voorwaardelijke verplichtingen in verband met schade aan derden en zal instaan voor alle kosten voortvloeiend hieruit.
 • Geschillenregeling. De rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de verkoper zijn alleen bevoegd. Nochtans behoudt de verkoper zich het recht voor te eisen voor de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de koper. Het Belgische recht is van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
 • Taal. In geval van onduidelijkheid of strijdigheid bij vergelijking van deze algemene verkoopsvoorwaarden in de onderscheiden vertalingen zal de Nederlandstalige versie voorrang hebben en richtinggevend zijn.